S T A T U T

 

HONOROWEJ NAGRODY HETMANA KOLEKCJONERÓW POLSKICH JERZEGO DUNIN-BORKOWSKIEGO

 

§ 1

 

1. Honorowa Nagroda Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego, zwana dalej Honorową Nagrodą,  stanowi najwyższe wyróżnienie przyznawane za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz popularyzacji i wspierania idei kolekcjonerstwa oraz ochronę pamiątek polskiej kultury narodowej w kraju i poza jego granicami.

2. Honorowa Nagroda może zostać przyznana jako wyróżnienie indywidualne lub zbiorowe, dopuszczalne jest też przyznanie jej pośmiertnie.

3. Ilość nagród przyznanych w jednym roku nie może przekraczać 10.

 § 2

Honorowa Nagroda ma postać pierścienia wykonanego w srebrze, złoconego; na ośmiobocznej tarczy sygnetowej herb Łabędź - rodu Dunin-Borkowskich, zwieńczony klejnotem i otoczony labrami. Na szynie pierścienia dewiza: „PRZESZŁOŚĆ – PRZYSZŁOŚCI” – motto umieszczone nad wejściem do Świątyni Sybilli, pierwszego polskiego muzeum, założonego w Puławach przez księżną Izabelę Czartoryską. Napis ten przedzielony jest cechą probierczą i puncą imienną złotnika.

 

 

§ 3

 

1. Dyplom Honorowej Nagrody ozdobiony jest w górnej, centralnej części, herbem Łabędź, w narożach, od lewego górnego: wizerunek ukoronowanego Orła Białego, herb województwa łódzkiego, niżej herb powiatu kutnowskiego i herb miasta Krośniewice. Okładka dyplomu ciemnozielona, z centralnie umieszczonym logo Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego  w Krośniewicach, w kolorze złotym.

 

 2. W imieniu Kapituły dyplomy Honorowej Nagrody podpisują: kanclerz i sekretarz.

 

 

§ 4

 

1. Pierścienie i dyplomy Honorowej Nagrody są numerowane.

2. Numeracja pierścieni oraz dyplomów jest każdorazowo ustalana w drodze losowania.

 

§ 5

 

1. Wnioski o przyznanie Honorowej Nagrody składają: krajowe i zagraniczne kluby i stowarzyszenia kolekcjonerskie oraz inne instytucje, działające na rzecz kolekcjonerstwa i ochrony pamiątek polskiej kultury narodowej.

2. Wnioski nagrodowe składane są corocznie, do Kapituły Honorowej Nagrody, która ma swoją siedzibę w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

 

§ 6

1. Honorowa Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę, w skład której wchodzą  przedstawiciele:

- Starostwa Powiatowego w Kutnie

- Urzędu Gminy w Krośniewicach

- Związku Muzeów Polskich

- Zamku Królewskiego w Warszawie

- Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich

- Łódzkiego Klubu Kolekcjonerów

- Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich

- Redakcji “Gazety Antykwarycznej”

- Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach

- Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

- Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy

- Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

- Krakowskiego Klubu Kolekcjonerów

 

2. Prezydium kapituły tworzą: kanclerz, dwóch wicekanclerzy, sekretarz i dyrektor Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

 

§ 7

 

Zadaniem Kapituły Honorowej Nagrody jest:

  1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznania Honorowej Nagrody,

  2. przyznawanie Honorowej Nagrody w myśl postanowień niniejszego statutu,

  3. wręczanie Honorowej Nagrody,

  4. prowadzenie Złotej Księgi Laureatów Honorowej Nagrody.

 

§ 8

 

 

Obrady Kapituły Honorowej Nagrody odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.  Obradom Kapituły przewodniczy kanclerz lub jeden z wicekanclerzy. Posiedzenia Kapituły  są protokołowane przez jej sekretarza. Obsługę korespondencyjną Kapituły prowadzi sekretariat Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

 

 

§ 9

 

 

Tryb i zasady wyboru laureatów Honorowej Nagrody określa „Regulamin przyznawania Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego”, będący załącznikiem do niniejszego statutu.

 

§10

 

1. Ogłoszenie decyzji Kapituły oraz wręczenie Honorowych Nagród odbywa się raz w roku, każdorazowo podczas Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów „Przeszłość - Przyszłości”, w siedzibie Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

2. W szczególnych przypadkach losowych dopuszcza się odstępstwa od niniejszego postanowienia.

 

§ 11

 

Decyzji w sprawie zmiany potanowień niniejszego statutu podejmuje Kapituła Honorowej Nagrody większością ¾ głosów, przy obecności co najmniej ¾ jej członków.

 

 

Za Kapitułę

 

dr Jerzy Huczkowski, kanclerz

 

Bohdan Kowalczyk, sekretarz