gabinet_numizmatyczny_01Od zbierania monet rozpoczęła się w dzieciństwie kolekcjonerska kariera Jerzego Dunin-Borkowskiego. W zbiorach Muzeum stanowi ona najliczniejszy pod względem ilościowym zbiór, liczący ponad 5200 muzealiów. Na wysta­wie prezentowany jest wybór najciekaw­szych monet od starożytnych po początek XX w. Pieniądz średniowieczny reprezentowany przez denary, brakteaty, półgrosze i grosze - zawiera w sobie szereg egzemplarzy z obszaru ziem polskich oraz okazy pochodzenia niemieckiego i cze­skiego. Znacznie okazalszy pod względem ilości i typów jest zbiór monet władców z dynastii Jagiellonów. W zbiorze z tego okresu występuje wiele unikatów, między innymi półtalar Zygmunta Augusta. Nie­wątpliwą ciekawostką, w tym zbiorze, są monety bite w Toruniu dla Prus Królewskich oraz monety księcia Albrechta Hohenzol­lerna, bite dla Prus Książęcych.

Wśród zbioru monet królów elekcyjnych wspaniałe walory wystawiennicze - posia­dają monety króla Stefana Batorego, Zyg­munta III Wazy, Jana Kazimierza i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Monety dziewięt­nastowieczne, to przede wszystkim okazy z okresu Księstwa Warszawskiego oraz pie­niądz państw zaborczych. Na tym tle interesująco prezentują się monety z okresu powstania listopadowego.

 dunb_a-h_4594dunb_a-h_4572dunb_a-h_4602dunb_a-h_4605dunb_a-h_7858

                                powstanie_listopadowe

W zbiorze medali na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim zespół medali epoki stanisławowskiej i medale wieku XIX. Do najciekawszych egzemplarzy należy zaliczyć medale z epoki Stanisława Augu­sta, pięknie opracowane plastycznie przez takich rytowników jak: Włoch Thomas Pingo (1692-1776), Szwajcar Johann Kaspar Morikofer, Jan Filip Holzhaeusser (1741-1792) - w tym w medale nagrodowe: "Merentibus", "Solerti", "Diligentiae, "Medal Dysydentów", czy wspaniały medal na otwarcie Mennicy w Warszawie.

W trakcie zwiedzania wystawy warto zwrócić uwagę na grafiki z widokami Stambułu i jego okolic, autorstwa Antoniego Ignacego Mellinga, nadwornego architekta i doradcy artystycznego sułtana Selima III i sułtańskiej siostry Hatice.

                           a_melling_widok_stambulu